Menu
+420 777 111 818
⭐ Pozor! Predlžujeme akciu! ZĽAVA -15 % na všetko s kódom "BEST151" iba do 29. 5. 2024! ⭐
Pri väčšom odbere pre hotely, reštaurácie a rozpočtové organizácie ponúkame zaujímavé zľavy, viac informácií TU.
Dante.sk - Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Dante záclony prevádzkovaného spoločnosťou DANTE.CZ, s.r.o.

platné a účinné od 24.5.2018

 

1.  ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1  Predávajúci

1.1.1 Internetový obchod Dante záclony je prevádzkovaný spoločnosťou DANTE.CZ, s.r.o., sídlom Ostrava, Kunčice, U Učilište 137/1, PSČ 719 00, IČO: 268 31 481, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Ostrava, sp. zn. C 40049.

1.1.2 Kontaktné údaje Predávajúceho:

     a) adresa na doručovanie: DANTE.CZ, s.r.o., U Učiliště 137/1, 719 00 Ostrava-Kunčice

     b) elektronická adresa: objednavky@dante.sk

     c) telefón: + 420 777 111 818

 

1.2   Všeobecné obchodné podmienky

1.2.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „Obchodné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy.

1.2.2 Pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednanie alebo platnosť niektorých ustanovení týchto Obchodných podmienok nie je Kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi Predávajúcim a Kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platí v ostatných pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto Obchodné podmienky.

1.2.3 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek tieto Obchodné podmienky jednostranne zmeniť. Práva a povinnosti z uzatvorených Kúpnych zmlúv sa však riadia znením Obchodných podmienok platným v okamihu uzatvorenia Kúpnej zmluvy, prípadné neskoršie zmeny Obchodných podmienok nemajú na už uzatvorené Kúpne zmluvy vplyv.

 

1.3 Možnosť archivácie Obchodných podmienok

1.3.1 Obchodné podmienky sú prístupné na stránkach Internetového obchodu https://www.dante.sk/obchodne-podmienky/.

1.3.2 Obchodné podmienky si môže Kupujúci vytlačiť alebo uložiť prostredníctvom príslušných funkcií internetového prehliadača. Kupujúci si tiež môže zobraziť, uložiť a archivovať Obchodné podmienky vo formáte PDF, ak klikne tu. K otvorenie Obchodných podmienok vo formáte PDF potrebuje Kupujúci bezplatný program Adobe Reader (viz www.adobe.sk), popr. . iné podobné programy umožňujúce prácu s dokumentmi formátu PDF. 

1.3.3 Uzavreté Kúpne zmluvy sú archivované Predávajúcim v elektronickej podobe a nie sú prístupné.

1.3.4 Kupujúci môže archivovať údaje o svojich Objednávkach najmä formou archivácie potvrdenia o prijatí Objednávky, ktoré sú mu zasielané formou e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci zadal v Objednávke. Toto potvrdenie obsahuje rekapituláciu všetkých údajov, ktoré Kupujúci v Objednávke zadal, najmä označenie tovaru, kúpnu cenu vrátane DPH, náklady na dopravné a prípadné ďalšie údaje a podmienky.

 

1.4 Definícia a výklad pojmov

1.4.1 Internetový obchod – on-line systém prevádzkovaný na internetové doméne (URL) www.dante.sk, ktorý umožňuje uzatvárať kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim za použitia komunikácie na diaľku,

1.4.2 Kupujúci – fyzická osoba (človek), fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzavrela Kúpnu zmluvu

1.4.3 Kupujúci - spotrebiteľ – fyzická osoba (človek), ktorá nekoná pri uzatváraní Kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (§ 419 Občianskeho zákonníka);

1.4.4 Kúpna zmluva – kúpna zmluva uzatvorená v elektronickej podobe prostredníctvom Internetového obchodu medzi Predávajúcim (ako predávajúcim) a Kupujúcim;

1.4.5 Občiansky zákonník – zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení;

1.4.6 Obchodné podmienky – Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Dante záclony, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy;

1.4.7 Objednávka – elektronický záväzný návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorý vzniká vyplnením potrebných údajov v objednávkovom formulári (napr. množstvo, dodacia adresa) a jeho odoslaním Predávajúcemu prostredníctvom Internetového obchodu;

1.4.8 Predávajúci – prevádzkovateľ Internetového obchodu, spoločnosť DANTE.CZ, s.r.o., špecifikovaná v článku. 1.1

1.4.9 Registrácia – vyplnenie registračného formulára uvedeného na stránkach Internetového obchodu, Registrácia je dobrovoľná, registrovaným Kupujúcim môže Predávajúci poskytnúť výhody oproti neregistrovaným Kupujúcim (napr. zľavy na vybraný tovar alebo inak podmienené zľavy);

1.4.10 Tovar – hnuteľné veci predávané prostredníctvom Internetového obchodu;

 

2.    PONUKA TOVARU, OBJEDNÁVKA, UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Ponuka tovaru

2.1.1 Tovar vystavený prostredníctvom stránok Internetového obchodu nie je právne záväznou ponukou v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Ide iba o výzvu Kupujúcim na zaslanie záväzného návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2.1.2 Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť Tovaru, ktorý je zverejnený na stránkach Internetového obchodu. Termíny dodania sú upravené v článku. 3.1 Obchodných podmienok. Ponúkaný Tovar je možné zakúpiť iba do vypredania skladových zásob. Ak objedná Kupujúci vypredaný Tovar, bude o tejto skutočnosti Predávajúcim telefonicky či písomne ​​informovaný.

2.1.3 Po kliknutí na Tovar uvedený v Internetovom obchode sa zobrazí jeho popis, presná cena vrátane DPH za danú jednotku a prípadných ďalších daní a poplatkov, ak majú byť Kupujúcim uhradené, a spravidla tiež fotografie Tovaru. Kúpna cena Tovar je platná k okamihu jeho zobrazenia Kupujúcemu, prípadne k okamihu odoslania Objednávky podľa čl. 2.2.3. týchto Obchodných podmienok. Kúpna cena Tovaru podľa Objednávky zostáva platná aj v prípade, že sa po odoslaní Objednávky vyššie Kúpnej ceny daného druhu Tovaru zmení.

2.1.4 Akčné ponuky, zľavové akcie, použitie zľavových kódov a poukážok platia iba pre spotrebiteľov pre obvyklé množstvo tovaru, nevzťahujú sa na už zľavnený tovar a platia iba do vypredania zásob. Všetok tovar a ceny na e-shope sú platné iba pre spotrebiteľov a objednanie obvyklého množstva. Obvyklé množstvo znamená pri tovare v metráži maximálne 30 metrov. Pri ostatnom tovare 5 kusov konkrétneho produktu. Kód cenníka a Zľavový kód nie je možné kombinovať. Pri nákupe môžete využiť kód cenníka či zľavový kód vždy iba raz - nie je možné aktivovať viac kódov súčasne.

 

2.2  Objednávka Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu

2.2.1 V prípade záujmu o ponúkaný Tovar ich Kupujúci prostredníctvom kliknutia uloží do virtuálneho nákupného košíka. Kupujúci má možnosť pred odoslaním Objednávky zisťovať a odstraňovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát v Objednávke, najmä má možnosť jednotlivé položky z virtuálneho košíka odstraňovať a kontrolovať a meniť údaje uvedené v Objednávke, predovšetkým množstvo a druh Tovaru a kontaktné údaje.

2.2.2 Pred odoslaním Objednávky sa Kupujúcemu zobrazí vždy všetok Tovar uložený v nákupnom košíku, cena tohto Tovaru, množstvo jednotlivých položiek (kusov), súčet ceny všetkého Tovaru uloženého v nákupnom košíku a náklady na dopravu objednávaného Tovaru; ceny Tovaru sa zobrazujú jednak ako ceny bez DPH a zároveň ako ceny vrátane DPH.

2.2.3 Odoslanie Objednávky kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“ sa považuje za návrh Kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2.2.4 Predávajúci umožňuje kupujúcemu uviesť v Objednávke (v poznámke) aj požiadavku dodania náhradného tovaru, a to pre prípad, že pôvodne požadovaný tovar nebude mať predávajúci v danej dobe na sklade. Neuvedenie náhradného tovaru znamená, že kupujúci náhradu nepožaduje.

 

2.3 Potvrdenie prijatia Objednávky a vznik Kúpnej zmluvy

2.3.1 Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť prijatie Objednávky; prijatie Objednávky je potvrdené automaticky prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej zo serveru Predávajúceho. V prijatí Objednávky sú obsiahnuté okrem iného všetky údaje týkajúce sa zakúpeného Tovaru, ktoré sú uvedené v&čl. 2.2.2 Obchodných podmienok. 

2.3.2 Potvrdenie prijatia Objednávky Predávajúcim je prijatím návrhu Kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá okamihom, kedy je Kupujúcemu doručené potvrdenie prijatia Objednávky na ním zaslanú adresu. Pokiaľ Kupujúci zadal chybné kontaktné údaje, v dôsledku čoho mu potvrdenie Objednávky nemôže byť doručené, je Predávajúci oprávnený Objednávku stornovať.

2.3.3 Na základe uzavretej Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar za dohodnutú cenu a Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu uhradiť.

2.3.4 Kupujúci nesie samostatne náklady na použitie komunikačných prostriedkov za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy, pričom berie na vedomie, že výška týchto nákladov môže závisieť od podmienok internetového alebo telefonického pripojenia, využívaného Kupujúcim na komunikáciu s Predávajúcim a uzavretím Kúpnej zmluvy. zmluvy.

 

2.4 Aplikácia Obchodných podmienok na podnikateľov, použitie slovenského práva a jazyk Kúpnej zmluvy

2.4.1 Kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi Občianskym zákonníkom. Ak je Kupujúci spotrebiteľom podľa ust. § 419 Občianskeho zákonníka, riadi sa Kúpna zmluva popri príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka upravujúcimi kúpnu zmluvu (§ 2079 a nasl.) rovnako ustanoveniami Občianskeho zákonníka o predaji tovaru v obchode (§ 2158 a nasl.) a všeobecnou úpravou 1810 a nasl.).

2.4.2 Ak je Kupujúci podnikateľom podľa ust. § 420 – 421 Občianskeho zákonníka, použijú sa príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ustanovenia o záväzkoch zo zmlúv uzatváraných so spotrebiteľom (§ 1810 a nasl.) sa na vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim - podnikateľom neužijú a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastiach, napr. zodpovednosti za vady, záruky za akosť či náhrady škody, môžu byť v&Obchodných podmienkach dohodnutá odchylne od príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ak nejde o ustanovenia kogentnej povahy.

2.4.3 Ak nie je ďalej v týchto Obchodných podmienkach uvedené, že sa určitý článok alebo skupina článkov Obchodných podmienok použije iba pre Kupujúceho – spotrebiteľa alebo naopak pre Kupujúceho – podnikateľa, užijú sa tieto Obchodné podmienky na všetky Kúpne zmluvy bez ohľadu na to, či je Kupujúcim spotrebiteľ alebo podnikateľ.

2.4.4 Pre vzťahy z kúpnej zmluvy sa použije slovenské právo. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

 

2.5 Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy, platobné podmienky

2.5.1 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu objednaný Tovar za dohodnutú cenu a Kupujúci je povinný kúpnu cenu uhradiť.

2.5.2 Kupujúci sú oprávnení zvoliť si spôsob úhrady ponúkaný Predávajúcim, ktorý ako spôsob platby preferuje dobierku. Bezhotovostnú platbu vopred na základe zálohovej faktúry môže Kupujúci s Predávajúcim taktiež dojednať individuálne; v takom prípade oznámi Kupujúcemu číslo účtu a variabilný symbol pre vykonanie platby. V prípadoch podľa čl. 2.5.3 je však Predávajúci oprávnený požadovať platbu vopred, spravidla bezhotovostne.

2.5.3 V prípade, že Kupujúci objedná úpravy Tovaru na mieru, napr. zásah do rozmeru u dekoračných látok (šírka rozpoliť) alebo objednanie rozmeru menšieho ako 2m u záclon, je Predávajúci oprávnený vyžadovať platbu vopred vo výške 50% z  ;predpokladané kúpne ceny stanovené odhadom. Pokiaľ Kupujúci neakceptuje uvedenú podmienku, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť; odstúpenie zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke.

2.5.4 Celková cena je predbežná. Na túto skutočnosť Vás tiež upozorňujeme v potvrdení o prijatí objednávky. Koncová cena sa môže líšiť, napr. ak máte objednaný tovar, ktorý je strihaný do vzoru alebo je metráž strihaná a upravovaná na zákazku (tj pokiaľ ide o službu vykonanú podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, kde nemožno údaj o cene uviesť konkrétnou čiastkou, ale len uvedením odhadu ceny alebo predbežnou cenou). Cena sa môže zvýšiť maximálne o 20%.

2.5.5 Po odoslaní objednávky má Kupujúci možnosť využiť službu ePlatba, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Platiteľ prostredníctvom internet bankingu odošle Platbu. Predávajúci expeduje tovar po prijatí potvrdenia o úhrade, obvykle počas 48 hodín po obdržaní potvrdenia. Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom účtu spoločnosti ComGate Payments,a.s.. Službu ePlatba nie je možné použiť pri všetkých nákupoch. Predávajúci toto umožní len pri určitom tovare.

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.

Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva Kupujúci Predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

 


3. DODANIE TOVARU, PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Termín dodania

3.1.1 Ak nie je pri Tovare uvedené inak, odovzdá Predávajúci Tovar, ktorý má na sklade, na prepravu najneskôr do 10 pracovných dní, v období pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami do štyroch týždňov, odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

Ak nemá Predávajúci Tovar na sklade, odovzdá Tovar na prepravu najneskôr do dvoch týždňov, v období vianočných a veľkonočných sviatkov do štyroch týždňov, od jeho prevzatia od výrobcu alebo iného dodávateľa. Predávajúci informuje Kupujúceho telefonicky alebo elektronickou poštou, že Tovar odovzdal na prepravu a kedy je možné doručenie zásielky predpokladať.    

3.1.2 Ak platí Kupujúci kúpnu cenu prevodom na účet a ak neuvedie variabilný symbol, ktorý mu Predávajúci oznámil, popr. ak variabilný symbol uvedie chybne, môže sa termín dodania primerane predĺžiť.

 

3.2 Spôsob dodania a náklady prepravy

3.2.1 Spôsob a miesto dodania Tovaru sú určené Kupujúcim v Objednávke. Predávajúci splní povinnosť dodať Tovar jeho odoslaním na adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke.

3.2.2 K&odoslanému Tovaru, priloží Predávajúci daňový doklad.

3.2.3 Predávajúci zasiela Tovar Kupujúcim na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, s.p. alebo prostredníctvom prepravcu zásielok spoločnosti PPL CZ, s.r.o., ak nie je dohodnuté inak. Kupujúcemu sú účtované prepravné náklady v závislosti od ním zvoleného spôsobu dodania Tovaru, a to vo výške, ktorú mu Predávajúci oznámi vždy pred uzavretím Kúpnej zmluvy.

3.2.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo nedodať ďalší Tovar po dobu, kedy je Kupujúci v omeškaní s úhradou akýchkoľvek finančných záväzkov voči Predávajúcemu.

 

3.3 Prechod nebezpečenstva škody na Tovar

3.3.1 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho jeho odovzdaním Kupujúcemu (ak bola kúpna cena zaplatená), inak úplným zaplatením kúpnej ceny.

3.3.2 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom, kedy Predávajúci odovzdá Tovar dopravcovi za účelom prepravy Tovaru do miesta určeného v Kúpnej zmluve. Ak nie je Tovar zaslaný prostredníctvom dopravcu, použijú sa príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 2121 a nasl.).

 

3.4 Prehliadka Tovaru Kupujúcim

3.4.1 Kupujúci je povinný prezrieť Tovar a ešte pred jeho prevzatím od dopravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave (najmä či nie je roztrhnutý alebo poškodený balík alebo originálny obal Tovaru, pokiaľ je to zistiteľné). V prípade poškodenia zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať stav Tovaru v zásielke ao prípadnom poškodení Tovaru počas prepravy je povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

3.4.2 Bez ohľadu na to, či zásielka javí známky poškodenia alebo nie, je Kupujúci vždy povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí zásielky prezrieť Tovar a prípadné vady reklamovať u Predávajúceho bezodkladne po ich zistení. Zjavné vady a vady množstva je Kupujúci povinný reklamovať najneskôr do 48 hodín od prevzatia Tovaru.

3.4.3 Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o poškodení Tovaru spôsobeného pri jeho preprave aj v prípade, že Tovar z tohto dôvodu od dopravcu neprevezme. V prípade, že Kupujúci nespíše reklamačný protokol alebo obdobný záznam o poškodení zásielky s dopravcom, nemôže predávajúci brať na poškodenie zreteľ (viď čl. 3.3.2.).

 

4.  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim – spotrebiteľom (čl. 4.1 sa nepoužije na Kupujúceho – podnikateľa)

4.1.1 Kupujúci – spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní

     a) od prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (inou ako dopravcom), alebo

     b) od prevzatia poslednej dodávky Tovaru Kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (inou ako dopravcom) v prípade, keď Kupujúci objednal rôzne Tovary v rámci jednej Objednávky, avšak Predávajúci mu ich dodal zvlášť v dvoch alebo viacerých dodávkach, alebo

     c) od prevzatia poslednej položky alebo časti Tovaru Kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (inou ako dopravcom) v prípade, keď je Predávajúcim dodávaný po častiach Tovar pozostávajúci z niekoľkých položiek alebo častí.

4.1.2 V  prípade odstúpenia je Kupujúci povinný vrátiť Tovar so všetkým príslušenstvom a kompletnými dokladmi (doklad o kúpe, neporušený obal) na adresu sídla Predávajúceho. K dodržaniu lehoty na odstúpenie postačuje odoslať odstúpenie pred uplynutím príslušnej lehoty.

4.1.3 Odporúčaným spôsobom odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku 4.1. je písomné odstúpenie, odoslané buď bežnou poštou na adresu pre doručovanie uvedenú v článku. 1.1.2 Obchodných podmienok, alebo prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu Predávajúceho uvedenú v článku. 1.1.2 Obchodných podmienok; formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy v elektronickej podobe nájdete tu , je možné ho stiahnuť popr. vytlačiť a zaslať Predávajúcemu spôsobom uvedeným zhora v tomto článku. Predávajúci tiež zasiela formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy v textovej podobe ako súčasť potvrdenia prijatia Objednávky podľa čl. 2.3.2. Ďalšími možnými spôsobmi odstúpenia od Kúpnej zmluvy sú odstúpenie uskutočnené telefonicky na telefonický kontakt Predávajúceho uvedený v článku. 1.1.2. Obchodných podmienok, alebo osobne na adrese sídla Predávajúceho. V&odstúpení je Kupujúci povinný uviesť svoje meno a priezvisko, číslo Objednávky a dátum odoslania Objednávky (dátum nákupu).

4.1.4 Okrem iných dôvodov stanovených platnými právnymi predpismi však nie je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy,

     a) pokiaľ bolo dodaným Tovarom príp. jeho neoddeliteľnou súčasťou je počítačový program alebo autorským právom chránené dielo (vrátane diel kartografických) nahrané na hmotnom nosiči dát (CD, DVD, disketa) a Kupujúci porušil originálny obal takého hmotného nosiča (ak je nosič zvlášť zabalený);

     b) ak bol predmetom kúpy Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu;

     c) ak bol dodaný Tovar nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

     d) ak bol Tovar dodaný v uzavretom obale, avšak Kupujúci ich z obalu vybral a z hygienických dôvodov nie je možné Tovar vrátiť.

4.1.5 Ak bol predmetom kúpy Tovar upravený podľa priania Kupujúceho (napr. obšitie záclon a našitie stužky, mimo záclon/voálov ktorých výška/šírka bola upravená), je  Kupujúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, avšak Predávajúci je oprávnený vrátiť mu iba 50% kúpnej ceny tovaru. Ak bola dohodnutá platba za služby (napr. vykonanie úprav Tovaru), tak táto čiastka sa nevracia.

4.1.6 Predávajúci sa zaväzuje kontaktovať Kupujúceho do 3 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia a dohodnúť s termínom a spôsob vrátenia Tovaru. Inak je Kupujúci povinný Tovar odoslať Predávajúcemu do 14 dní odo dňa, keď odstúpenie odoslal Predávajúcemu.

4.1.7 Tovar, vrátený Kupujúcim v dôsledku odstúpenia od Kúpnej zmluvy, Predávajúci prijíma na adrese, uvedenej v čl. 1.1.2. týchto Podmienok. Tovar nie je možné vracať jeho zaslaním na dobierku, také zásielky nie sú Predávajúcim vyzdvihované a Predávajúci nenesie zodpovednosť za ich stratu, zničenie či poškodenie.

4.1.8 Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci, a to aj v prípade, ak tento Tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou cestou.

4.1.9 V prípade, že pred odoslaním Tovaru Predávajúcemu v dôsledku odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa tohto čl. 4.1. dôjde k poškodeniu, opotrebeniu alebo čiastočnému spotrebovaniu Tovaru, zodpovedá Kupujúci Predávajúcemu za škodu, týmto spôsobenú, najviac však do výšky ceny Tovaru. Predávajúci je v takom prípade oprávnený započítať svoj nárok na náhradu škody na nárok Kupujúceho na vrátenie ceny Tovaru. Za poškodenie Tovaru nie je považované poškodenie pôvodného obalu, vzniknuté v dôsledku vybalenia Tovaru.

4.1.10 Kupujúci nezodpovedá v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy podľa čl. funkčnosti. Avšak v prípade, že pred odoslaním Tovaru Predávajúcemu dôjde k poškodeniu, opotrebeniu (inému ako nutnému k oboznámeniu sa s Tovarom) alebo čiastočnému spotrebovaniu Tovaru, zodpovedá Kupujúci Predávajúcemu za škodu, týmto spôsobenú, najvyššie Tovar. Predávajúci je v takom prípade oprávnený započítať svoj nárok na náhradu škody na nárok Kupujúceho na vrátenie ceny Tovaru. Za poškodenie Tovaru nie je považované poškodenie pôvodného obalu, vzniknuté v dôsledku vybalenia Tovaru.

 

4.1.11 Ak odstúpi Kupujúci, je Predávajúci povinný najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu vrátane už uhradených nákladov na dopravu Tovaru uvedených v kúpnej zmluve, a to

     a) bezhotovostne pripísaním na účet, z ktorého Kupujúci uhradil kúpnu cenu Tovaru, popr. na iný účet, ktorý oznámi Predávajúcemu v odstúpení, alebo

     b) poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, pokiaľ s týmto Kupujúcim súhlasil a pokiaľ mu s tým nevzniknú ďalšie náklady.

Predávajúci však bez ohľadu na lehotu uvedenú v tomto článku 4.1.11 nie je povinný zaslať peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako mu Kupujúci doručí vrátený Tovar, popr. než mu Kupujúci preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.

4.1.12  Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy v rozpore s článkom. 4.1.4 Obchodných podmienok, príp. ak zašle Tovar neoprávnene späť Predávajúcemu bez platného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, oznámi mu Predávajúci, že platnosť odstúpenia neuznal a zašle Tovar späť na náklady Kupujúceho.

4.1.13  Kupujúci ďalej berie na vedomie, že popri nároku na náhrady škody vzniknutej v dôsledku vrátenia poškodeného, ​​opotrebovaného alebo čiastočne spotrebovaného Tovaru podľa čl. súvisiace s prijatím vráteného Tovaru (balné).

4.1.14  Ak poskytol spoločne s Tovarom Predávajúci Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy Kupujúcim podľa tohto čl. 4.1 Obchodných podmienok, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu aj poskytnutý darček.

 

4.2 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim – podnikateľom

4.2.1 Za podnikateľa sa pre účely týchto Obchodných podmienok považujú osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občianskeho zákonníka.

4.2.2 Kupujúci – podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy pre jej podstatné porušenie Predávajúcim, najmä ak bude Predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru dlhším ako 14 dní.

4.2.3 Odstúpenie musí byť vykonané písomne, v odstúpení Kupujúci uvedie číslo Objednávky (uvedené v potvrdení prijatia Objednávky) a dátum nákupu.

4.2.4 V prípade platného odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu, a to bezhotovostne na účet Kupujúceho, z ktorého bola kúpna cena uhradená.

 

4.3 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Predávajúcim

4.3.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci nesplnil v minulosti voči predávajúcemu záväzok vyplývajúci zo záväznej objednávky, tj odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar.

4.3.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že došlo k prevádzkovo-technickej chybe, v dôsledku ktorej bola zverejnená na stránkach predávajúceho alebo v tlačených materiáloch (katalógy, letáky) chybná cena.

 

5. AKOSŤ TOVARU PRI PREVZATÍ, ZÁRUKA ZA AKOSŤ, REKLAMÁCIA

5.1 Bezchybnosť Tovaru a požiadavky na kvalitu Tovaru

5.1.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:

     a) má Tovar vlastnosti, ktoré Predávajúci uvádzal výslovne na stránkach Internetového obchodu (obvykle v opise Tovaru) a ktoré je uvedené v Kúpnej zmluve popr. v&Objednávke, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca Tovar opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

     b) sa Tovar hodí na účel, ktorý pre jej použitie Predávajúci na stránkach Internetového obchodu (obvykle v opise Tovaru) uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,

     c) Je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

     d) Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.1.2 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

5.1.3 S ohľadom na špecifiká vybraných druhov Tovaru sa však za vadu nepovažujú skutočnosti uvedené v čl. 6.1 Obchodných podmienok.

 

5.2 Lehota na uplatnenie práv z vady, záruka za akosť pre Kupujúci – spotrebiteľov

5.2.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u tovaru v 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacoch od jeho prevzatia.

5.2.2 Ak je v kúpnej zmluve alebo v opise Tovaru na stránkach Internetového obchodu uvedené, že sa na Tovar vzťahuje záruka na akosť, popr. ak je k Tovaru priložené prehlásenie o záruke (tzv. záručný list), zaväzuje sa týmto Predávajúci, že Tovar bude po určitú dobu spôsobilé na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť Tovaru. Záručná doba beží od prevzatia Tovaru Kupujúcim, ak je Tovar Kupujúcemu zaslaný, beží záručná doba od dôjdenia Tovaru do miesta určenia.

5.2.3 Ak určujú Kúpna zmluva a prehlásenie o záruke podľa čl. 5.2.2 rôzne záručné doby, platí doba z nich najdlhšia, ibaže by si inú záručnú dobu Predávajúci a Kupujúci výslovne dojednali. Ani dojednanie o kratšej záručnej dobe však nič nemení na tom, že Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby v čase podľa čl. 5.2.1, pričom skrátenie tejto doby je neúčinné (neprihliada sa k nemu).

5.2.4 Rovnaké účinky, ako výslovné vyhlásenie o záruke za akosť podľa čl. 5.2.2, má aj skutočnosť, kedy je na predanom Tovare, na jeho obale, v návode pripojenom na tovar alebo v reklame súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné Tovar použiť.

5.2.5 Dojednania článkov  5.2.1 – 5.2.4 sa nepoužijú, záruka za akosť sa nevzťahuje a Predávajúci ani výrobca či distribútor nenesú zodpovednosť

     a) pri Tovare predávanom za nižšiu cenu na tie vady, pre ktoré bola nižšia cena tohto Tovaru dohodnutá,

     b) v prípade opotrebovania Tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním,

     c) v prípade vady vzniknutej nevhodným používaním Tovaru, ak viedlo k jeho poškodeniu,

     d) v prípade použitého Tovaru na vady zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim,

     e) za vady vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených výrobcom či distribútorom v dokumentácii k Tovaru.

5.2.6 Ďalšie výluky alebo obmedzenia záruky sú možné vtedy, ak ich uvádza výrobca či distribútor Tovaru vo svojich záručných podmienkach, iba však vtedy, ak nie sú v rozpore s slovenskými právnymi predpismi.

 

5.3 Práva z chybného plnenia a záruka za akosť pre Kupujúci – podnikateľov

5.3.1 Práva Kupujúceho – podnikateľa z chybného plnenia sa riadi ust. § 2099 – 2112 Občianskeho zákonníka.

5.3.2 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu – podnikateľovi záruku za akosť v rovnakej dĺžke, v akej ju poskytuje výrobca alebo distribútor Tovaru vo forme záručného listu alebo iného výslovného písomného vyhlásenia o záruke, ktoré je originálne zabalené spoločne s Tovarom a prípadnou ďalšou dokumentáciou; záruka začína plynúť odo dňa takto uvedeného výrobcom popr. distribútorom. Kupujúci – podnikateľ týmto berie na vedomie, že obyčajné uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti Tovaru na obale alebo v reklame nemajú účinky záruky za akosť a Predávajúci nebude na také vyhlásenia brať ohľad. Ak nie je k Tovaru vydaný záručný list, uplatňuje Kupujúci práva z chýb na základe dokladu o kúpe (faktúry) vydaného Predávajúcim a má iba práva z chybného plnenia podľa § 2099 – 2112 Občianskeho zákonníka.

5.3.3 Ak je na stránkach Internetového obchodu uvedená dĺžka záručnej doby, je táto záručná doba určená iba pre Kupujúci – spotrebiteľa, nie pre Kupujúci – podnikateľa. Na otázku Kupujúceho – podnikateľa oznámi dĺžku záručnej doby Predávajúci ešte pred uzavretím Kúpnej zmluvy.

5.3.4 Ustanovenia čl. 5.2.2 až 5.2.4 Obchodné podmienky o rozsahu a zániku záruky sa použijú primerane aj pre Kupujúcich - podnikateľov. Ďalšie výluky či obmedzenia záruky sú možné aj vtedy, ak ich uvádza výrobca či distribútor tovaru vo svojich záručných podmienkach.

 

5.4 Reklamácia

5.4.1 Kupujúci je povinný reklamovať (oznámiť) vady Tovaru, pričom doporučeným spôsobom vykonania reklamácie je zaslanie písomnej reklamácie bežnou poštou na adresu pre doručovanie uvedenú v článku. 1.1.2 Obchodných podmienok, alebo prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu Predávajúceho uvedenú v článku. 1.1.2 Obchodných podmienok.

5.4.2 Následne s Kupujúcim dohodne Predávajúci spôsob zaslania Tovaru popr. iný spôsob vyriešenia reklamácie. Kupujúci je povinný reklamovaný Tovar zaslať Predávajúcemu bezodkladne po dohodnutí spôsobu zaslania Tovaru. Doba, počas ktorej sa Kupujúci nachádza v omeškaní s odoslaním Tovaru Predávajúcemu, sa nezapočítava do lehoty na vybavenie reklamácie podľa čl. 5.4.5. V prípade oprávnenej reklamácie uhradí Predávajúci Kupujúcemu preukázateľne a dôvodne vynaložené náklady na zaslanie reklamovaného Tovaru Predávajúcemu, spôsobom podľa čl. 4.1.11.

5.4.3 Ak bude Kupujúci zasielať za účelom reklamácie vád Tovar tento Tovar Predávajúcemu, uplatnia sa články 4.1.7 - 4.1.8 Obchodných podmienok primerane.

5.4.4 O vybavení reklamácie Kupujúceho – spotrebiteľa je Predávajúci povinný spísať v zmysle § 1 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa reklamačný protokol obsahujúci aspoň:

     a) dátum uplatnenia reklamácie (dátum prijatia vytknutia chýb);

     b) dôvody reklamácie;

     c) spôsob vybavenia reklamácie požadovaný spotrebiteľom;

     d) výsledok prehliadky reklamovaného Tovaru Predávajúcim alebo jeho zmluvným partnerom (výrobcom alebo distribútorom Tovaru);

     e) zdôvodnenie oprávnenosti a spôsob jej vybavenia (opravy alebo výmeny Tovaru);

     f) zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Reklamačný protokol je Predávajúci povinný zaslať Kupujúcemu písomne ​​na jeho adresu, uvedenú v oznámení reklamovaných vád. Predávajúci sa s Kupujúcim môže dohodnúť na zaslaní reklamačného protokolu e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho.

5.4.5 Reklamáciu, podanú Kupujúcim – spotrebiteľom, je Predávajúci povinný vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, s prihliadnutím na dodržanie lehoty na zaslanie Tovaru Kupujúcim. V odôvodnených prípadoch je Predávajúci oprávnený požadovať na Kupujúcom zjednanie lehoty dlhšie. Táto lehota sa uplatní aj pre reklamácie podané Kupujúcim – podnikateľom, ak nie je v záručných podmienkach Predávajúceho dohodnuté inak. O výsledku vybavenia reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho písomne, a zaslaním Reklamačného protokolu podľa čl. 5.4.4.

5.4.6 Vada Tovaru (rozpor s Kúpnou zmluvou v zmysle čl. 5.1.1 a 5.1.2), ktorá sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí Tovaru, pokiaľ to neodporuje povahe Tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

5.5 Nároky Kupujúceho – spotrebiteľa z&vad Tovar

5.5.1 Nároky uvedené v tomto článku 5.5 sa vzťahujú iba na Kupujúci – spotrebiteľov.

5.5.2 Za vadu Tovaru sa považuje dodanie Tovaru, ktorý nemá ktorúkoľvek z požadovaných vlastností uvedených v čl. 5.1.1.

5.5.3  Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, môže Kupujúci požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, avšak ak sa týka vada len súčasti Tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.5.4 Ak ide o takú vadu Tovaru, ktorej výmena za nový Tovar by bola vzhľadom na povahu vady neúmerná (najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), má Kupujúci právo iba na bezplatné odstránenie vady, ktoré zaistí Predávajúci a dohodne s Kupujúcim spôsobom podľa čl. 5.4.2.  

5.5.5 Ak Kupujúci neodstúpi od Kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád či na výmenu súčasti Tovaru (čl. 5.5.2) alebo na bezplatnú opravu Tovaru (čl. 5.5.3), môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti. /p>

5.5.6 Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, že má vadu (napr. ak to bolo výslovne a zrozumiteľne uvedené v opise Tovaru v Kúpnej zmluve, príp. tiež na stránkach Internetového obchodu), alebo Kupujúci vadu sám spôsobil.

 

6. SORTIMENT

6.1 Informácie o tovare

6.1.1 Všetok tovar ponúkaný predávajúcim je označený názvom a objednávacím číslom. Ďalej Predávajúci uvádza pri každom Tovare s ohľadom na jeho druh najmä jeho rozmery, materiál, charakteristiku, cenu (vrátane DPH) za kus či určitý rozmer a fotografické vyobrazenie. Fotografie tovaru sú iba ilustračné, v skutočnosti sa môžu na Tovare vyskytovať drobné vzorové odchýlky, najmä pri záclonách sa u väčších výšok môžu vyskytovať bordúry alebo vyšívanie navyše.

6.1.2 Záclony sú vyrábané väčšinou vo viacerých výškach od rovnakého druhu záclon. U niektorých druhov záclon sa môžu výšky líšiť o +-5cm z uvedených rozmerov. Minimálny odber záclon je 2 bežné metre. Ak si objedná kupujúci menšie miery, vyžaduje predávajúci platbu vopred formou zálohovej faktúry (to neplatí pri Objednávke záclony s výškou 250 cm). Predávajúci si vyhradzuje právo dodať Kupujúcemu objednanú záclonu vo väčšej šírke, než bola Objednávka Kupujúceho (netýka sa kusových záclon), a to v závislosti od vzoru objednanej záclony, podľa ktorého je záclona do objednávanej šírky strihaná. Rozdiel medzi objednanou šírkou tovaru a skutočne dodanou šírkou tovaru však nesmie byť viac ako 15%. Pri voáloch je minimálny odber 1,5 bežného metra. Ak si objedná Kupujúci menšie miery, vyžaduje Predávajúci platbu vopred formou zálohovej faktúry. Obliečky sú dodávané v originálnom balení, tento originálny obal je považovaný za súčasť Tovaru a jeho hodnota je zahrnutá v cene Tovaru.

6.1.3 Ponuka Tovaru zverejnená na serveri a jeho cena vrátane prípadnej zľavy je platná ku dňu objednania Tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien uvedených cien a zliav. Zľavy nie je možné kombinovať ani sčítať.

 

6.2 Materiál a odporúčaná údržba:

     a) záclony sú 100% polyester (pokiaľ nie je priamo pri výrobku uvedené inak).
    Symboly

     b) voály sú 100% polyester (pokiaľ nie je priamo pri výrobku uvedené inak).

      Symboly   

     c) posteľné súpravy sú 100% bavlna (pokiaľ nie je priamo pri výrobku uvedené inak).

      Symboly

     d) prestieradlá sú 80% bavlna +20% polyester (pokiaľ nie je priamo pri výrobku uvedené inak).

      Symboly

     e) závesy sú 100% polyester (ak nie je priamo pri výrobku uvedené inak).

      Symboly

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

7.1 Zodpovednosť Predávajúceho za škodu spôsobenú Kupujúcemu – spotrebiteľmi sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom

7.2 Ak je stranou Kúpnej zmluvy Kupujúci – podnikateľ, zodpovedá Predávajúci za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností z Kúpnej zmluvy.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Osobné údaje

8.1.1 Osobné údaje spracovávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov = GDPR).

8.2.1 Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu (subjektu údajov) v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 /ES súvisiace so spracovaním osobných údajov zákazníka na základe právnych titulov plnenia zmluvy, právnej povinnosti a oprávneného záujmu, plní predávajúci (správca osobných údajov) prostredníctvom osobitného dokumentu Ochrana osobných údajov

8.2 Spôsob vybavovania sťažnosti Kupujúcich

8.2.1 Kupujúci má možnosť oznámiť Predávajúcemu prípadné sťažnosti v písomnej forme, popr. elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresy Predávajúceho uvedené v článku. 1.1.2 Obchodných podmienok. Predávajúci bude reagovať na doručenú sťažnosť v rovnakej forme, v akej mu bola doručená (písomne, popr. elektronicky na e-mailovú adresu Kupujúceho). Kupujúci si však vyhradzuje právo nereagovať na sťažnosti tretích osôb, ktoré neuzavreli s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.

8.2.2 Ak nie je Kupujúci spokojný s vyriešením sťažnosti či reklamácie zo strany Predávajúceho, popr. ak nechce vôbec komunikovať s predávajúcim, je oprávnený obrátiť so svojimi sťažnosťami na príslušný orgán dohľadu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (ČOI): http://coi.greep.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/. Na tu uvedenej adrese nájde návod, akým spôsobom podať sťažnosť, ktorú môže Kupujúci podať aj elektronicky prostredníctvom e-podateľne ČOI na tejto adrese: http://www.coi.cz/cz/e-podatelna/

8.2.3 So sťažnosťami na nakladanie s osobnými údajmi sa môže Kupujúci obracať na Úrad pre ochranu osobných údajov: http://www.uoou.cz.

8.2.4 V prípade sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim môže Kupujúci využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže Kupujúci kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.cz) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov je možné nájsť na stránkach České obchodní inspekce. Začať alternatívne riešenie sporu je tiež možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

9.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Ak je kupujúci zahraničný subjekt, použije sa na právny vzťah vzniknutý z kúpnej zmluvy alebo na akýkoľvek iný právny vzťah vzniknutý v súvislosti s využitím služieb internetového obchodu slovenské právo. Súčasne je výslovne vylúčená aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

9.2 Predávajúci je oprávnený na činnosti súvisiace s prevádzkovaním Internetového obchodu na základe živnostenských oprávnení a jeho činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

9.3 V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy.

 

Obchodné podmienky platné a účinné od 1. 5. 2016

Obchodné podmienky platné a účinné od 21. 9. 2017