Menu
+420 777 111 818
Urobte výhodný nákup v našom výpredaji zvyškov a ušetrite! Neváhajte a vyberte si z našej širokej ponuky ešte dnes!
Pri väčšom odbere pre hotely, reštaurácie a rozpočtové organizácie ponúkame zaujímavé zľavy, viac informácií TU.
Dante.sk - Spracovanie osobných údajov - objednávka

Spracovanie osobných údajov - objednávka

 

Ochrana osobných údajov

Splnenie informačnej povinnosti v súlade s čl. 13 GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES – ďalej len "Všeobecné nariadenie“) = INFORMÁCIE O TOM, AKO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVOCH.

Vážime si vašu dôveru a chránime Vaše osobné údaje pred zneužitím a zásadne s nimi neobchodujeme. Pri spracovaní osobných údajov uplatňujeme postupy a mechanizmy zabezpečenia, ktoré minimalizujú možnosť ich zneužitia, zabezpečenie a ochrana osobných údajov sú našimi kľúčovými prioritami.

 

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť: 

DANTE.SK, s.r.o.

Sídlo: U Učilište 1, 707 00 Ostrava-Kunčice

IČO: 26831481

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Žiline pod sp.zn. C 40049 (ďalej len „Správca“)

Kontaktné údaje Správcu sú nasledovné:

adresa na doručovanie: DANTE.SK, s.r.o., U Učilište 1, 707 00 Ostrava-Kunčice

adresa elektronickej pošty: otázky@dante.sk

telefónny kontakt: +420 777 111 818

Správca nemenoval splnomocnených osôb na ochranu osobných údajov.

 

Pre aké účely Vaše osobné údaje spracovávame a ako dlho ich uchovávame

A. Na marketingové účely – priamy marketing

Pre priamy marketing spracovávame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu , kedy Vám môžeme ponúknuť náš ďalší tovar z oblasti bytového textilu a bytových doplnkov.

 

B. Na účely Vášho nákupu nášho tovaru

Pri objednávke nášho tovaru prostredníctvom webového formulára evidujeme Vaše osobné údaje, ktoré osobne zadáte do objednávkového formulára.

 

Ide o tieto Vaše osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, dodacia adresa, telefón, email, IP adresa, zdrojová URL adresa. V prípade, že objednávate na podnikajúcu fyzickú osobu, tak ešte meno a priezvisko fyzickej podnikajúcej osoby, adresa sídla, IČO a DIČ. V prípade, že ste zvolili úhradu bankovým prevodom, budeme spracovávať aj číslo bankového účtu, z ktorého Vaša platba prišla.

 

Vaše osobné údaje spracovávame na základe týchto právnych titulov:

  • Plnenie zmluvy (splnenie záväzku z kúpnej zmluvy),
  • Právna povinnosť (účtovná a daňová evidencia),
  • Oprávnený záujem (priamy marketing a zisťovanie vašej spokojnosti s nákupom v našom e-shope prostredníctvom portálu Heureka.sk).

 

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je: Prijímanie a vybavovanie objednávok nášho tovaru, realizácia záväzku z kúpnej zmluvy, reklamačný proces, archivácia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, účtovník a daňová evidencia, priamy marketing.

 

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje, ako odberateľov, budeme spracovávať podľa zákona č. 235/2004 Zz o DPH, teda 10 rokov od konca toho ktorého zdaňovacieho obdobia.

 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ak ako Správca spracovávame Vaše osobné údaje, máte voči nám tieto práva.

Právo na prístup k osobným údajom: Počas spracovania Vašich osobných údajov môžete požadovať informácie o tomto spracovaní, teda si od nás môžete vyžiadať, aké Vaše osobné údaje spracovávame a z akých dôvodov .

Právo na opravu osobných údajov: Máte právo požiadať o opravu neúplných alebo nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Právo na výmaz: Máte právo kedykoľvek požadovať Správcu o výmaz Vašich osobných údajov, najmä v prípadoch, keď tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo nás kedykoľvek požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak je presnosť alebo zákonnosť

Právo na prenosnosť osobných údajov: Vaše osobné údaje spracovávané elektronicky na základe Vášho súhlasu alebo na základe právneho titulu plnenia zmluvy, môžu byť na Vašu žiadosť prenesené inému správcovi. 

Právo odvolať súhlas: Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu: V prípadoch, kedy spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu.

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade: V prípade, že sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov je porušené niektoré ustanovenie Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť u  Dozorného úradu, pričom nie je obmedzené ani Vaše právo na súdnu ochranu. Dozorným úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ), IČO: 70837627, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jednotlivé práva môžete uplatniť listinnou či elektronickou formou adresovanou Správcovi, ktorá musí obsahovať Vašu jasnú identifikáciu a Vašu požiadavku. V prípade elektronického podania musí byť táto požiadavka zaslaná z Vami registrovanej emailovej adresy (emailovej adresy uvedenej v objednávkovom formulári).

 

Ochrana a zabezpečenie vašich údajov

Pri spracovaní osobných údajov uplatňujeme postupy, mechanizmy, organizačné a technické opatrenia, ktoré zamedzujú neoprávnenému spracovaniu. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov sú našimi kľúčovými prioritami. Osobné údaje sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Na spracovanie osobných údajov používame elektronické a manuálne prostriedky spracovania.

Všetky údaje sú spracovávané výhradne na území Európskej únie, nebudú odovzdané do tretej krajiny mimo územia Európskej únie. 

Prijali sme teda a udržiavame také technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo nechcenému zničeniu, pozmeneniu a preposielaniu Vašich osobných údajov, až po vymazaní Vašich osobných údajov. po vypršaní súhlasu, alebo doby spracovania Vašich osobných údajov nutných na splnenie zmluvy, prípadne splnenie právnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona. 

 

Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako Správca, môžeme sprístupňovať výhradne vlastným zamestnancom a ďalej spracovateľom, ktorí pre Správcu vykonávajú:

 

  1. externé daňové poradenstvo, spracovanie účtovníctva, externé právne služby;
  2. služby správy informačných technológií nutných na prevádzku našej výpočtovej techniky a prevádzky webových stránok, prípadne marketingové služby pre Správcu;
  3. distribúciu nášho tovaru.

 

Spracovatelia spracovávajú Vaše osobné údaje na základe plnenia spracovateľskej zmluvy uzatvorenej s nami v Postavení Správcu, v tejto zmluve sa spracovatelia zaväzujú k dodržovaniu ochrany Vašich osobných údajov v technickej službe a organizácii. toto zabezpečiť v zodpovedajúcom rozsahu.

Iným subjektom, je umožnený prístup iba z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Naši zamestnanci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch ao našich bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

/span>

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Odmietnuť môžete už pred odoslaním Vašej objednávky tým spôsobom, že už v samotnom objednávkovom procese zaškrtnete políčko na to určené. V prípade, že týmto spôsobom zasielanie emailových dotazníkov neodmietnete, spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v emaile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Používanie súborov cookies
Snažíme sa, aby naši zákazníci od nás získavali vždy iba ten najlepší tovar, služby a informácie a preto na správnu personalizáciu ponúk a analýzu návštevnosti využívame anonymné dáta tzv. súbory cookies.